Truls Fleiner

Om Kommunikologi

Kommunikologi är en metadisciplin som har utvecklats, definierats och namnsatts av de norska pedagogerna Jorunn Sjøbakken och Truls Fleiner.
En metadisciplin är en disciplin/kunskapsområde som har andra discipliner och dess fackkunskap som studieobjekt.

Definition

 • Studiet av struktur och dynamik i kommunikation och förändring, när all upplevelse och allt beteende är valt definierat, beskrivet och förstått som kommunikation
 • Studiet av gemensamma nyckelfaktorer i förändringsarbete

Direkt översatt betyder Kommunikologi, studiet av det som är gemensamt.

Kunskapsutveckling

Vid framtagandet av metadisciplinen Kommunikologi har Sjøbakken och Fleiner gjort en systematisering av fackkunskap inom och mellan andra discipliner, främst inom beteendevetenskapliga och socialvetenskapliga discipliner med fokus på :
– kommunikation och förändringsprocesser
– interaktions- och relationsstudier
– systemisk förståelseram

 En systematisering och klassifikation av kunskap genom:

 • jämförande studier av:
  • metoder, modeller, teorier, forskning etc. inom och mellan dessa discipliner
  • utövare med olika kompetenser
  • erfarenheter från arbete i flerdisciplinära team
 •  identifiering av återkommande beskrivningar av essentiella fenomen och fundamentala processer – nyckelfaktorer – som beskrivs med många olika termer och fackbegrepp inom skilda discipliner
 • begreppsanalyser av termer och begrepp och konstaterande av multipel beskrivning/kärt barn har många namn, trots att de i grund och botten är samma
 • klassifikation av termer och begrepp genom val av samlingsbegrepp 

Samlingsbegreppen är få till antalet, med ett stort kunskapsunderlag. De kan användas i olika sammanhang oberoende av:

 • systemnivå – individ, relation, grupp, organisation, samhälle, kultur
 • kunskapsområde och/eller bransch

Isomorfi som betyder samma form, har blivit ett centralt begrepp i processen att förstå och beskriva gemensamma nyckelfaktorer.

Värde

Metakompetensen har visat sig skapa nya möjligheter för vem som helst, oavsett utbildning, område eller bransch genom:

 • Fördelning av kunskap och kompetens
 • Förbättrat samarbete inom och mellan områden och branscher
 • Flexibilitet och precision i förändringsarbete
 • Kvalitetssäkring inom och av förändringsprocesser
Isomorphism. Meta and Emergence
Education module in Vienna

Resultat

Resultatet av många års kunskapsutveckling är en tvärdisciplinär metadisciplin, Kommunikologi, med ett material av samlingsbegrepp som utgör:

 • En gemensam förståelseram
 • En gemensam terminologi (språk) på tvärs över områden och branscher
 • Ett “filter” för att känna igen nyckelfaktorer och göra kommunikologiska analyser (beskriva vad något består av)
 • Redskap för att göra kvalificerat förändringsarbete
 • Kvalitetskriterier för att utvärdera Any Human Activity in Any Human Context 

Utbildning i Kommunikologi förmedlas genom en aktivitetsbaserad utbildning som leder fram till en tvärdisciplinär metakompetens.

Värde

Metakompetensen har visat sig skapa nya möjligheter för vem som helst, oavsett utbildning, område eller bransch genom:

 • Fördelning av kunskap och kompetens
 • Förbättrat samarbete inom och mellan områden och branscher
 • Flexibilitet och precision i förändringsarbete
 • Kvalitetssäkring inom och av förändringsprocesser