Bridge at Oijared
Fireplace at Oijared

Welcome to Convention 2024

Save the date

Upcoming educational modules

Check out the educational calendar for scheduled modules in Communicology.

Lena och Marita

Upprop

Insamlingsstiftelse för vidareföring av Meta-Disciplinen Kommunikologi.

Bakgrund

Kommunikologi är en Meta-Disciplin som har utvecklats, definierats och namnsatts av de norska pedagogerna Jorunn Sjøbakken och Truls Fleiner. En metadisciplin är en disciplin/kunskapsområde som har andra discipliner och dess fackkunskap som studieobjekt.

Definition

 • Studiet av struktur och dynamik i kommunikation och förändring, när all upplevelse och allt beteende är valt definierat, beskrivet och förstått som kommunikation
 • Studiet av gemensamma nyckelfaktorer i förändringsarbete

Direkt översatt betyder Kommunikologi studiet av det som är gemensamt.

Institute of Communicology bildades 2021 som icke vinstdrivande organisation.

Intentionen med Insamlingsstiftelsen

Insamlingsstiftelsen Institute of Communicology bildas för att tillgodose intentionen: vidareföring av Meta-Disciplinen Kommunikologi; definierad, klassificerad och namnsatt av Jorunn Sjøbakken och Truls Fleiner.

Institute of Communicology är en paraplyorganisation som förvaltar kärna och fundament för Meta-Disciplinen Kommunikologi.

Institute of Communicology är till för de som, oavsett var i världen, verkar för samma intention.

För att uppnå intentionen har Institute of Communicology som huvudverksamhet:

 • Systematisering och klassificering av kunskap
 • Aktiviteter för att förvalta Meta-Disciplinen Kommunikologi
 • Aktiviteter för ökad förståelse för Meta-Disciplinen Kommunikologi
 • Utbildning i Kommunikologi och fortbildning för Kommunikologer
 • Kvalitetssäkring av utbildningsprogram i Kommunikologi
 • Erbjuder kvalitetssäkring av undervisning i Kommunikologiska ämnen

Genom detta upprop vädjar vi som stiftare om bidrag till insamlingsstiftelsen för att bedriva verksamhet i enlighet med intentionen. De medel som härefter inflyter skall särskiljas till en självständig förmögenhet och varaktigt främja intentionen enligt ovan.

Detta upprop ligger till grund för stiftandet av Insamlingsstiftelsen Institute of Communicology.

Sätt in ditt bidrag på Institutets konto i Swedbank: 8327-9-7 345 772 466.
Swish: 123 066 65 86

 

Tack för ditt bidrag!

Appeal

A fundraising foundation for the continuation of the
Meta-Discipline Communicology.

Background

Communicology – as defined by Jorunn Sjøbakken and Truls Fleiner – is a meta-discipline. A field of knowledge that studies, compares and classifies knowledge from other disciplines. 

Definition 

 • The study of the structure and dynamics of communication and change; when all experience and all behavior is defined, described and understood as communication
 • The study of common key factors in change work 

Literally translated, Communicology means the study of what is common 

The Institute of Communicology was founded in 2021 as a non-profit organisation.

The intention with the Fundraising Foundation

The foundraising foundation Institute of Communicology is founded to cater for the intention: Continuation of the Meta-Discipline Communicology; defined, classified and named by Jorunn Sjøbakken and Truls Fleiner. 

InstituteofCommunicology serves as an umbrella organization that manages the core and foundation of the Meta-Discipline Communicology. 

InstituteofCommunicology is for Communicologists around the world whose work is conducted with the same intention.  

In order to achieve the intention, the Operational frames for the Institute of Communicology are: 

 • Systematization and classification of knowledge
 • Activities to manage the Meta-Discipline Communicology
 • Activities to increase the understanding of the Meta-Discipline Communicology
 • Education in Communicology and further training and education for Communicologists
 • Quality assurance of educational programs in Communicology
 • Offer quality assurance of teaching communicological subjects 

Through this appeal, we as founders appeal for grants to the fundraising foundation to conduct business in accordance with the intention. The incoming funds will be separated into an independent fortune to promote the intention as above.

This appeal is the platform for the Fundraising Foundation Institute of Communicology.

Please deposit Your grant on the Institute´s account in Swedbank, IBAN account: SE59 8000 0832 7973 4577 2466.

Thank you for your contribution!